بولینگ ولیزر تگ پردیس
بولینگ ولیزر تگ پردیس

17%

ابتدای خیابان صفه-قبل از فروشگاه اتکا-مجموعه فرهنگی ورزشی پردیس

تله سیژ ناژوان
تله سیژ ناژوان

45%

اتوبان شهید خرازی ،میدان سهروردی ،پارک جنگلی ناژوان

تله کابین صفه
تله کابین صفه

45%

بزرگراه شهدای صفه ،ضلع شرقی پارک صفه

شهربازی تمدن
شهربازی تمدن

50%

اتوبان شهید آقابابائی - قبل از پل تمدن-ابتدای خیابان سعادت

کارتینگ پارسا
کارتینگ پارسا

20%

سه راه حکیم نظامی ، مجموعه ورزشی ۲۲بهمن